Kategorie

Wybierz kolor

eBiuletyn-Newsletter

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej przez firmę:

Ramix z siedziba w Dargomyślu 126, zwaną dalej Galerią.

1. Zamówienia w Galerii mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość,
pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Galerią.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie przez Kupującego,
znajdującego się na stronie Galerii, odpowiedniego formularza.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

5. Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku,
gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.

6. Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową. Galeria na bieżąco informuje Kupującego
o zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczna.

7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć  przesyłkę w ciągu 5 dni do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX oraz OPEK.

8. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w internetowej Galerii zawierają podatek VAT.

9. Do całkowitej wartości zamówienia zostają doliczone koszty pakowania, zabezpieczenia i dostarczenia przesyłki w wysokości:

20zł-przy wpłacie na konto

30zł-przy wysyłce za pobraniem

10. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.

11. Kupujący ma prawo odmówić odbioru zamówionego towaru oraz domagać się zwrotu pieniędzy jedynie
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia zamówionego przedmiotu.

12. W momencie zakupu Kupujący akceptuje, że medium elektroniczne, jakim jest strona WWW może powodować
w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy prezentowanym na stronie WWW i otrzymanym produktem.

13. Zgodnie z ustawa o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami),
Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty wydania towaru Kupującemu.
Zwrot towaru do Galerii w stanie niezmienionym, (jeśli towar posiadał opakowanie musi być w nim dostarczony)
wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odbywa się na koszt Kupującego.
Zwracany towar powinien być koniecznie odesłany pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej
na własny koszt i własne ryzyko, na adres:

Ramix s.c.
Dargomyśl 126
74-404 Cychry
Tel: +48 95 760 19 31

14. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy bezzwłocznie
po otrzymaniu zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki.

15. Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres
allegro@ramix.home.pl

16. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu,
a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (brak prądu, awaria systemu informatycznego itp.).

17. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie
takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

18. Sprzedawane przez Galerię produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi.
Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Galerii.


19. W przypadku wysyłki zagranicznej wymagana jest przedpłata. W takim przypadku wysyłka ustalana jest
indywidualnie i prosimy zapytania tego typu kierować na e-maila allegro@ramix.home.pl